Andere wetten

Vrijwilligerswerk is aan het veranderen. Niet alleen door de keuzes die mensen zelf maken op het gebied van werk, gezin, sociale contacten en zorgtaken maar ook door beleidsmatige keuzes van de overheid. De overheid wil dat iedereen zoveel mogelijk actief deelneemt aan de maatschappij en dat zorg daar waar kan informeel (door de directe omgeving of door vrijwilligers) geregeld wordt voor mensen die zorg nodig hebben.

Er zijn een aantal wetten die van invloed zijn op vrijwilligerswerk in het algemeen:

  • invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Verantwoordelijkheden van de provinciale en landelijke overheid worden overgedragen naar de gemeenten. Dit vanuit de overtuiging dat, als je de zorg en dienstverlening op gemeentelijk niveau organiseert, de kwaliteit en de efficiency omhoog gaat.
  • veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); zorgtaken vallen voortaan onder de Wet Langdurige Zorg (rijksoverheid), de WMO (gemeenten) en de Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraars). 
  • invoering van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015: Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wajong.