Search Menu

Coördinator

Een vrijwilligerscoördinator zorgt ervoor dat de vrijwilligers hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen en in kunnen zetten voor de organisatie.

De kerntaken van de vrijwilligerscoördinator zijn:

Randvoorwaarden creëren
Het moet duidelijk zijn wat verwacht wordt, waar een vrijwilliger wel en niet verantwoordelijk voor is, hoe alles geregeld en georganiseerd is en bij wie hij/zij terecht kan met problemen en vragen.

 • uitvoeren (en het ontwikkelen van) het vrijwilligersbeleid;
 • praktische zaken: onkostenvergoeding, declareren,  vrijwilligersovereenkomsten, verzekeringen, informatie over en weer, klachten en geschillen;
 • zorgen voor functieprofielen: functies, taken, profielschetsen. 

Werven, selecteren en inwerken
Dit is altijd tweerichtingsverkeer. Er wordt gezocht naar de vorm waarin de vrijwilliger het beste tot zijn recht komt én de meest geschikte vrijwilliger wordt gezocht bij de taken die de organisatie wil vervullen.

 • zorgen voor een wervings-, selectie- en inwerkingsprocedure;
 • gericht werven op basis van functieprofielen;
 • kennismakingsgesprekken voeren, selecteren en zorgen dat de vrijwilliger ingewerkt wordt. 

Begeleiden van vrijwilligers
Onder begeleiden wordt verstaan het ondersteunen en toerusten van vrijwilligers zodat er een balans is tussen sturing door de coördinator en de zelfsturing door de vrijwilliger.

 • voortgangsgesprekken; individueel of per team
 • uitwisseling en intervisie over de uitvoering van het werk
 • probleem- of slechtnieuwsgesprek
 • scholing en training
 • coaching


De Vrijwilligersacademie heeft verschillende mogelijkheden om een vrijwilligerscoördinator op te leiden of bij te scholen. Als je hierover meer wil weten, neem dan even contact met ons op.