Leeftijdsregels voor jong en oud

Zijn er leeftijdsgrenzen aan het doen van vrijwilligerswerk?

Voor kinderen gelden er regels als het gaat om het verrichten van (vrijwilligers)werk. Zij worden door de wet beschermd tegen kinderarbeid. Voor ouderen geldt dat de wetgever ze beschermt tegen leeftijdsdisciminatie zodat ze ongeacht hun leeftijd actief aan het werk kunnen blijven.

Vanaf welke leeftijd mag je vrijwilligerswerk doen?
Kinderen tot 16 jaar mogen in principe geen (vrijwilligers)werk verrichten. Jongeren onder de 18 jaar worden beschouwd als een kwetsbare groep voor wie een aantal voorschriften binnen de wet van toepassing blijven als het gaat om (vrijwilligers)werk. Er zijn een aantal gevallen waarin het verbod van kinderarbeid niet geldt. Zowel werkgevers (ook vrijwilligersorganisaties en aanbieders van stageplekken) als de ouders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels.

Vrijwilligerswerk waaraan voor jongeren specifieke gevaren verbonden zijn, mag alleen door jongeren gedaan worden onder deskundig toezicht. Een aantal werkzaamheden zijn voor jongeren verboden. Het gaat dan om werkzaamheden onder hoge luchtdruk (duiken), bij een hoge geluidsbelasting (boven 85dB(A)), en werkzaamheden bij schadelijke straling en trillingen.

Er zijn dus wetten en regels die bepalen of jongeren mogen werken (ook vrijwilligerswerk) en over het soort werk dat jongeren mogen doen. Ook zijn er regels over de werktijden. Meer informatie kun je vinden op de website van vrijwilligerswerk.nl.  

Tot welke leeftijd mag je vrijwilligerswerk doen?
Er is geen wettelijke maximum leeftijdsgrens voor het doen van vrijwilligerswerk. De Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd (WGBL) zegt dat discriminatie op grond van leeftijd verboden is als het gaat om (vrijwilligers)werk tenzij daar objectieve redenen voor zijn. Sommige organisaties hanteren wel een maximumleeftijd. Voor de vrijwillige brandweer bijvoorbeeld, is de leeftijdgrens in de meeste gevallen 55 jaar. Maar andere organisaties hanteren 70 of 80 jaar. Een argument kan zijn dat verzekeraars leeftijdsgrenzen hanteren die de organisatie moet volgen om ervoor te zorgen dat de vrijwilliger verzekerd is.

De Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd (WGBL) moet natuurlijk gevolgd worden. Mocht je ervaren dat een organisatie de wet niet volgt, kun je je wenden tot bijvoorbeeld Art.1, Kenniscentrum discriminatie Nederland